Family, Child and Baby
Photography Session 

Our portrait photography sessions are completely flexible and will be specifically tailored to create beautiful images of you, your family, children or baby. The photographs can be taken in our studio or outside on location. I aim to make the sessions fun and as stress-free as possible. I will work with you to ensure that you are delighted with your photographs.

A photo shoot costs £65, which includes a 12” x 8” print of your choice.

Each photo shoot includes:

 • A preliminary consultation to plan and prepare for your photography session.
 • A two hour photography session at the studio or on location.
 • An unlimited number of costume changes and backgrounds.
 • My time and talent in producing your photographs.
 • Editing and enhancing your images.
 • A private online gallery of images.
 • A 12” x 8” image of your choice.

Gift Vouchers

A portrait session makes an ideal and unusual gift for a child or adult. You can buy a voucher for a photo shoot in our studio by visiting our Shop page.

 

Sesiynau Ffotograffiaeth
i Deuluoedd, Plant a Babanod

Mae ein sesiynau portreadau yn hollol hyblyg a byddant yn cael eu creu yn arbennig i greu lluniau prydferth ohonoch chi, eich teulu, eich plant neu’ch babi. Gellir tynnu’r lluniau yn ein stiwdio neu y tu allan ar leoliad. Byddaf yn ceisio gwneud pob sesiwn yn hwyl ac mor ddi-straen â phosib. Gweithiaf gyda chi i sicrhau eich bod yn hollol fodlon â’ch ffotograffau.

Cost sesiwn bortreadau yw £65, sy’n cynnwys print 12” x 8” o’ch dewis chi.

Mae pob sesiwn yn cynnwys:

 • Ymgynghoriad o flaen llaw i gynllunio a pharatoi ar gyfer eich sesiwn.
 • Sesiwn ffotograffiaeth ddwy awr yn y stiwdio neu ar leoliad.
 • Nifer anghyfyngedig o wisgoedd a chefndiroedd.
 • Fy amser a’m talent i gynhyrchu’ch ffotograffau.
 • Golygu a gwella eich lluniau.
 • Oriel breifat o’ch lluniau ar-lein.
 • Llun 12” x 8” o’ch dewis chi.


Talebau Anrheg

Mae sesiwn ffotograffiaeth yn gwneud anrheg delfrydol ac anarferol i blentyn neu oedolyn. Gallwch brynu taleb am sesiwn bortreadau yn y stiwdio trwy ymweld â'n tudalen Siop.